• שלוש באחד: בריאות, פרנסה ונחת

  2 | הצג גלריה

  מי חפצה בברכות בנושא בריאות, פרנסה ונחת מהילדים והנכדים? אין אחת שלא תעשה הכל בשביל זה. מדברי הרבי ניתן לראות מה הדרך לקבל את כל האמור לעיל • לקריאה

  הוראות של הרבי לגבי בית מקדש הפרטי ודרך בטוחה לבריאות, פרנסה והרבה נחת. 

  מדברי הרבי:

  הענין של בניית המקדש, מסבירים הספרים הקדושים, שייך אצל כל יהודי, איש או אשה – וזהו הבית הפרטי ("די הייגענע הויז"), שכל בית יהודי צריך להיות מקדש לקב"ה. וחלק גדול בבניית מקדש זה, שייך לאשה, וכפי שמוסבר בפרטיות בלקוטי דבורים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה  נבג"מ זי"ע, שניתן להשיג.

   מוסבר גם במקומות רבים בגמרא ובזוהר, שהתחזקות בדרכי הצניעות של האשה היא דרך בטוחה לבריאות, פרנסה והרבה נחת; נחת אמיתי, מילדים ונכדים. דבר זה תלוי בכל אחת מכן, לפעול בזה בעצמה וגם לדאוג לכך שידידותיכן, וכן קרובים ומכרים ידעו גם מהאפשרויות הגדולות שיש להן, וההצלחה שקשורה לכך.

  יתן ה' שכל אחת מכן תפעל בזה לפי מלוא אפשרויותי', ואז ודאי ימלא ה' את הבטחתו לתת לה בריאות, פרנסה ונחת אמיתי במלוא המדה. המחכה לבשורות טובות ומברך כל אחת ואחת עם בני ביתה שיחיו בגשמיות וברוחניות.

  אגרות קודש חלק ח עמ' רג אגרת ב'תמז, מתורגם מאידיש

  מתוך חוברת הלכות של הרב ביסטריצקי שליט"א:

  לפני עיור לא תתן מכשול נאמר בפסוק [ויקרא טו, יד] "לפני עיור לא תתן מכשול". המפתה את חברו לעבור עבירה, או המכין לו את סיבת העבירה, עובר באיסור זה. ומבואר בגמרא שאיסור זה קיים גם כאשר חברו חוטא מידיעתו ומרצונו. לכן, על כל אחת ואחת יש אחריות מיוחדת לשמור על גדרי הצניעות כפי שכתובים בשולחן ערוך, ובכך לוודא שלא תכשיל אחרים, ותיכשל גם היא, באיסור זה שהינו איסור דאורייתא. בספר "החינוך והמחנך", הכולל הוראות שמסר הרבי דרך מזכירו הרב חדקוב ע"ה, מובא: "כאשר תלמידה מתנהגת באופן בלתי צנועה – תלבושת בלתי צנועה, תלבושת שמעוררת שימת לב, ולפעמים גם הילוך לבד – היא מגרה ומעוררת את הרואה, והוא בא להרהורים שונים, ומי יודע להיכן זה עלול להובילו. וחטא זה תלוי בה, הגם שלא התכוונה לכך, ואף אינה יודעת על כך והרי זה בגדר של מחטיא את הרבים, שאין מספיקים בידו לעשות תשובה שהרי הרבים שחטאו בגללו אינם שבים, יש להדגיש נקודה זו כשמסבירים את . (ספר 'החינוך והמחנך' – הוראות בחינוך שנמסרו ע"י כ"ק אדמו"ר – למזכיר הרב חדקוב ע"ה, עמ' 49, הצנע לכת עמ' קמא)

  מה עשוי לגרום לתגובה החריפה "אצטרך לדחותה מד' אמות שלי"?

  הרב שמואל חפר מספר על יחידות שהיתה לו אצל הרבי: בזמן שהאופנה השלטת הייתה שמלות וחצאיות קצרות, העלה הרבי את הנושא ביחידות והתבטא על כך בחריפות. הרבי אמר כי שמע שהגוי בפריז עומד לצאת באופנה הפוכה, כלומר של שמלות וחצאיות ארוכות, אולם – אמר הרבי – אוי ואבוי, אם הבנות תשנינה את לבושן בהתאם לאופנה החדשה העומדת לצאת, רק משום שכך החליט הגוי בפריז ולא משום שכך כתוב בשולחן ערוך [בהזדמנות נוספת ביחידות, התבטא הרבי: "המצאה של גוי מטורף בפריז"]. לאחר מכן הרבי ביקש ממני לכנס את התלמידות ואת אימותיהן ולדבר על כך, בלי לספר זאת להורי הבנות בשמו, זאת משום שאם הם ידעו על כך ולמרות זאת הם לא יצייתו, חלילה, יהיה עליו [על הרבי] לזרוק אותם מד' אמותיו – כך אמר. דעת הרבי בכמה מקומות: "עניני הצניעות כפי המקובל בבית יעקב" המחנכת גב' ש. גרינברג מכפר חב"ד סיפרה: כשנכנסה ליחידות ביקש ממנה הרבי לכנס את התלמידות ולדבר איתן על צניעות, וכשהנהלת הסמינר ביקשה לברר את ההלכות וההליכות הקשורים לנושא, קיבלו מענה מהרב חדקוב ע"ה בשם הרבי: "בענין הספרים והצניעות כדאי להתעניין איך נהוג ומקובל בבית יעקב "(חוברת "החן החסידי" הוצאת בית רבקה עמ' 113, הובא גם בספר הצנע לכת עמ' רכו)

  ובמכתב לוועד ליסוד בית ספר תיכון בכפר חב"ד כתב הרבי: "הנה כבר כתבתי דעתי ברורה ומבלי שום ספק, שהתכנית צ"ל כתכנית בית ספר בית יעקב היותר חרדים שבהם באה"ק ת"ו, וכפי הידוע שזהו הבית יעקב אשר בירושלים עיה"ק ת"ו … ומובן גם כן שביכולתם להרבות בענייני יראת שמים עוד יותר מבתי ספר בית יעקב האמורים" (אג"ק חלק יג עמ' שנב).

  כל מי שרוצה לקחת חלק במבצע הצניעות העולמי תתקשר ל-0533197279 או תשלח מייל ל-[email protected]

  בעקבות הקריאה של הרבי לצאת למבצע צניעות אינטנסיבי (אגרות קודש חלק כו עמ' שכד) וההחלטה טובה של הכנס השנתי תש"פ, את מוזמנת להקשיב לשיחה יומית קצרה בקו:

   "בזכותך נגאל" – לנשים ונערות

  0733834197 או ווטסאפ  0506800770

  "נסיכות" – לבנות

  בטלפון 0733834644

  או – לבנות שגרות בחו"ל – בווטסאפ 972526761787+

  או במייל  [email protected]

  לקבלת חוברת הלכות ופרטים על קבלת ספר ’’הצנע לכת’’ במתנה אפשר לשלוח מייל ל-[email protected]

   

  פרטים על הגרלה על תליון ממטבע הרבי בפלייר המצורף:  527

  כתבות נוספות שיעניינו אותך:

  לכתוב תגובה

  עלייך להיות רשומה למערכת כדי לכתוב תגובה.

גללי למעלה