• הרבי: חובה לתת לילדים חיסונים! • לקט מענות

  הגדלה

  בעקבות המאמר בנושא החיסונים שפורסם באתר 'נשי ובנות חב"ד' ועורר סערה רבה, הגיע למערכת לקט מענות מהרבי מלך המשיח בנושא החיסונים. הרבי שולל כל לגיטימציה שלא לחסן את הילדם ובאחד המכתבים אף כותב שהוא דוחה עניינים אחרים כדי לענות מיד בנושא זה - מפני החשיבות של החיסונים! • ללקט המלא

  נכון לעשות

  ב"ה, ב' טבת, תשי"ז

  ברוקלין.

  ארגון נשי ובנות חב"ד

  באה"ק ת"ו,

  ה' עליהן תחיינה

  ברכה ושלום!

  במענה למכתבן אודות יחסי לזריקות תרכיב סאלק [חיסון נגד שיתוק ילדים], בשביל חיסון הילדים שליט"א.

  כבר נהגו בזה בכמה מדינות, ובארצוה"ב נעשה זה ע"י רובם ככולם ובהצלחה, ולכן נכונה עשי' זו.

  ובשאלתן אם לעשות זה בתרכיב סאלק מתוצרות חוץ או תוצרת הארץ, מובן שתלוי זה בסמכות המייצרים שכמה מהם ישנם כאן, ובטח גם באה"ק ת"ו, ולכן יחליטו בזה אחרי שידעו הפרטים בזה ואיזה מהם עדיף, ואיך שיחליטו יהי' להצלחה בטוב הנראה והנגלה ולגדל את כל ילידיהם שי' בתוך שאר ילדי ישראל שי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה לשם ולתהלה ולתפארת.

  בברכה והצלחה בעל עניניהן

  בעיות בחיסונים – היו רק לפני שידעו את התרכיבים

  …במ"ש אודות הזריקות חיסון ומה שקרה ל"ע ול"ע בארצוה"ב מלפנים בכגון דא, – הנה המאורע בארצוה"ב הי' בתחלת ההשתמשות בזריקות אלו קודם שקבעו בדיוק אופן הכנת התרכיבים וכו' משא"כ עתה שכבר ישנם כו"כ חדשים של נסיון בזה, ולכן לאחרי שיבררו סמכות תוצרת התרכיב אין חשש כלל לעשות הזריקות ואדרבה…

  לעשות חיסונים שלא יחלו

  שלום וברכה!

  במענה על מכתבו מי"ד חשון (והקודמו), בו שואל:

  א) אם מותר לעסוק בטפול רפואי רק לחולה, או שמותר גם להשתמש באותן הרפואות שהם מונעים ממחלות, זאת אומרת המחסנים את הבריאות שלא יחלה.

  והנה מעשים בכל יום שעושים כן גם גדולי ישראל ומנהיגיו, ועיין ג"כ הלכות דיעות להרמב"ם פרק ד'. ומקרא מלא דבר הכתוב, כל המחלה גו' לא אשים עליך, כי אני ה' רופאך, שגם זה בכלל הרפואות.

  ב) אותם הסממנים שמזריקים בתוך הגוף, אם מותר להשתמש בהם, וכנראה ששאלתו בהנוגע לאלו שנעשים מדברים בלתי כשרים.

  והנה גם בהנ"ל מעשים בכל יום אשר אנשים יראים וחרדים נוהגים ככה מבלי כל פקפוק, והרי מותר ליהנות מדברים האסורים באכילה ומותרים בהנאים.

  ג) איך לנהוג בהנוגע לתרכיב של סאלק, שמתחילים עתה להזריק לילדים.

  כבר נהגו כאן זה כו"כ חדשים, וגם כנ"ל בחוגי הכי חרדים, ז. א. שאין כאן שאלה בהנוגע לכשרות וכיו"ב, אבל מובן שיש לברר שיהי' התרכיב ממעבדה טובה בת סמכא.

  בודאי שומר קביעות שיעורי לימוד בנגלה ובחסידות ומוסיף בזה מזמן לזמן וכציווי הידוע מעלין בקדש.

  מובן אשר שאלה בפ"ע היא – עירוי דם, שהורגלו בזה בזמן האחרון והולך ונוהג זה ורווח יותר ויותר. שאין מדקדקים כלל מי הוא נותן הדם. ומסברא ה"ז מטמטם יותר ממש"כ בשו"ע יו"ד ספ"א ס"ז בהגהה. ואפשר הטעם לאי הדקדוק בזה, מפני שלפעמים תכופות משתמשים בעירוי בחולי שיש בו סכנה ועכ"פ חולה רציני. ועוד שהוא ענין חד פעמי – משא"כ ביו"ד שם.

  – להעיר: הקזה המוזכרת בש"ס – ברוב הפעמים המדובר הם בבריא המקיז דם.

  דיני רפואה – ראה שו"ע יו"ד סי' קנה, שלו.

  לימוד פנימיות התורה בזמננו זה הוא, כמבואר בארוכה במ"א, בלימוד תורת החסידות, ומהנכון שיתחיל בתניא ח"ג אח"כ שם ח"ב, ואח"כ קונטרס ומעין, דרך מצותיך להצ"צ וכו'.

  במש"כ מי הוא להשפיע בסביבתו כו' – מפורש הדין בשו"ע אשר אפילו עני בישראל מחויב במצות הצדקה, וכן הוא גם בצדקה רוחנית.

  תפקידו של כל אחד הוא כדבר משנה נבראתי לשמש את קוני – אופן השימוש מבואר בשו"ע. ועיין שו"ע חלק או"ח סרל"א. ומובן שצ"ל מתאים לכשרונותיו ולסביבתו.

  בברכה,

  בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

  "נהגו לעשות כל הילדים"

  שלום וברכה!

  במענה על מכתבו מעש"ק והמוסגר בו, ובטח קבל בינתים מכתבי מענה על מכתבו הקודם, ותקותי שלעת קבלת מכתבי זה כבר הוטב מצב בריאות… שי'.

  ומ"ש אודות הוואקסיניישאן במדינה זו נהגו לעשות זה לכל הילדים, אלא שמקום יש לברר מאיזה תוצרת הוא הוואקסיניישאן, זאת אומרת, מאיזה פאבריק ובאם בדוק ומנוסה הוא, ושכפי כתבו כמה וכמה בעירו עושים זה אין להיות יוצא מן הכלל בזה, והשי"ת יזכהו ואת זוגתו תחי' לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת ובריאות הנכונה.

  בברכה.

  הרבי עונה מיד: לעשות חיסונים! 

  שימו לב: המכתב הבא, הרבי כותב שעונה בדחיפות אפילו מול דברים דחופים אחרים בגלל ענין החיסונים!!!

  ברוקלין.

  שלום וברכה!

  מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א שבט (והקודמו) וממהר הנני לענות עליו שלא בתור אפילו של מכתבים התכופים מפני ענין הזריקות לחיסון, אף שלפלא שאלתו בזה שהרי כמה מאה"ק כבר שאלוני ועניתי להם בחיוב כיון שכאן עושים זה רובם ככולם ובהצלחה, ומובן שבאם ישנם זריקות מתוצרת בתי סממני רפואה שונים צריך להשתמש בזו הבדוקה ומנוסה.

  ת"ח על הבשו"ט מהטבת מצב בריאות הוו"ח אי"א מו"ה… ולפלא שבעצמו לא הודיע עד"ז, והרי זהו אחד האופנים בקיום מצות ואהבת לרעך כמוך ע"י שמשמחים לב איש הישראלי בבשורה טובה ובפרט זה שהודיע מקודם ע"ד המצב שלפני הטפול, וק"ל, וכנראה שפתגם רבנו הזקן אשר ואהבת לרעך כמוך היא כלי וגם חד עם ואהבת את ה' אלקיך, עדיין לא חדר לכל החוגים.

  ומענין לענין באותו ענין, במ"ש אודות היחסים שבין… שגם זה הסתעפות משלילת הציווי ר"ל של ואהבת לרעך כמוך, ואין עדיין ביטוי חריף זה מספיק לחשיבות הענין ולהתוצאות שלו, וע"פ מה שכבר כתבתי כ"פ הבטחת הכתוב כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם אין הכתוב מחלק מי לראשונה משנה לבו, וכל הקודם זכה בכלל גדול בתורה כמאמר רבי עקיבא הידוע בזה, ובהעשות מרכבה לשני הואהבת שחד הוא ע"פ פתגם רבנו הזקן האמור, וכידוע שבעשות מצוה נעשה האדם מרכבה למצוה זו, וכמבואר בכ"מ ומהם בספר התניא, ואין להאריך בדבר הכי פשוט…

  בברכה המצפה לבשו"ט.

  תגיות:

  11 תגובות

  1. משיח נאו
   י״ג בטבת ה׳תשע״ז (11/01/2017) בשעה 14:28

   akuo tbh hlksv

  2. rinat
   ט׳ באלול ה׳תשע״ה (24/08/2015) בשעה 9:30

   רציתי לדעת לפי מה שציינתם כאן..
   כאשר אני הולכת לטיפת חלב מה עליי לומר לה? מאיזה ארץ זה מיובא ואם היא תגיד לי את המוצא, עדיין איך עליי להחליט שזה בסדר? זה צריך להיות יבוא ארצי?

  3. רונה
   ט׳ באב ה׳תשע״ד (05/08/2014) בשעה 21:41

   חיה יישר כח!!!
   כל מילה נכונה!

  4. חיה
   כ״ב בתמוז ה׳תשע״ג (30/06/2013) בשעה 23:40

   שרה שלום!.
   א. הבירורים על החיסונים נעשו לידיעתך ע"י רופאים. והמידע שנמצא באינטרנט ממש אינו מופרך והזוי. יש הרבה מידע נכון (כמובן שלא כל מה שכתוב נכון אך יש גם הרבה מן הנכון והרבה יותר מידע אמין, הרבה יותר מהמידע של מישרד הבריאות..) והרבה ממנו מידע שרופאים מפרסמים.
   ישנם רופאים רבים כיום שמערערים על המידע שניתן לנו לגבי חיסונים. וישם כאלו שגם ממליצים לא לחסן את כל החיסונים/ לא מחסנים את ילדיהם
   ב. הקשר לגבי האוטיזם לא הופרך לגמרי. חברות התרופות והחיסונים הם אלה שמממנות את המחקרים באוניברסיטאות הנחשבות, ולכן גם תוצאות המחקר צריכות להתאים להם.. רופאים גדולים באנגליה ששמו לב לתופעות מוזרות שקרו לכמה ילדים שכולם אושפזו מאותה סיבה (כמה ילדים שקיבלו את חיסון ה- MMR: חזרת חצבת ואדמת. ואושפזו כמה זמן לאחר מכן. וממה שתברר שמוטיב החצבת שבחיסון פגע בהם, כיוון שהשילוב בניהם לא היה ממש מוצלח.. ), התחילו לחקור את הנושא וכשהם הגיעו למסקנות שהחיסונים פגעו באותם ילדים וחלקם אף הפכו לאוטיסטים, הם פירסמו את תוצאות המחקר, ומה שקרה שחברות התרופות שכאמור מממנות את המחקרים גם של בתי הרפואה פנו בתלונה לבתי הרפואה ואותם רופאים פוטרו או שפורסמו עליהם כל מיני דברים כדי לסתור את ההוכחות שלהם. מה שפירסמו אז וגם היום שהנושא ניבדק ולא נימצאו הוכחות.. מה שלא באמת קרה!
   ג. לגבי מחלות שעברו. לא מדויק לומר שהמחלות עברו רק כתוצאה מהחיסונים. כשמתבוננים במחלות שהיו רואים שבהרבה מהם החלה הירידה עוד קודם הבאת החיסונים. אם כי יתכן שהחיסונים האיצו את התהליך.
   אחד הדברים העיקריים שגרמו לירידה במחלות הוא שיפור ההגיינה. כיום יש לכולם שירותים בבית מה שגורם לפחות היחשפות למחלות.
   וכן, גם הרבה מחלות שפחות מתפרצת כיום ביגלל החיסונים. מה שקורה שרוב החיסונים יעלים למספר שנים בלבד. כך שבגיל מבוגר אנו חשופים יותר למחלות רבות, ואז גם הסיכון גדל. מחלות שילדים פעם היו עוברים בקלות בעבר הפכו למסוכנות כיום ככל שהגיל עולה.
   ד. לגבי הפוליו. כל הבהלה שמשרד הבריאות מפזר אין לו ממש בסיס. מחלת הפוליו לא התפרצה כבר הרבה שנים. וגם עכשיו היא לא התפרצה. לא נידבק אפילו אדם אחד לבנתיים.(ויש הרבה אנשים שאינם מחוסנים). כל העש זה כי מרכת הביוב מסוננת וניבדקת כדי לאתר מחוללי מחלות, וגילו חיידק פוליו בביוב. אז סתם מלחיצים אותו כי זו השיטה. כך לצערנו זה עובד.
   מציעה לך ליבדוק את הנושא שוב, יש גם ספרים של רופאים (יש גם מתורגמים) אם את כל כך מתנגדת למה שכתוב באינטרנט.
   המילים של הרבי הם מדוייקות וכל מילה מחושבת. אם הרבי אומר שצריך לבדוק. אז בודקים. ולאו דווקא שמי שנותן לנו את המידע הנכון הוא משרד הבריאות. יש להם עוד שיקולים. בדיוק כמו לראש הממשלה יש עוד שיקולים חוץ מהביטחון שלנו..

  5. חיה
   ט׳ בתמוז ה׳תשע״ג (17/06/2013) בשעה 11:04

   יש משהו שלא שמתם לב…
   *"מובן שתלוי זה בסמכות המייצרים שכמה מהם ישנם כאן, ובטח גם באה"ק ת"ו, ולכן יחליטו בזה אחרי שידעו הפרטים בזה ואיזה מהם עדיף",
   *ולכן לאחרי שיבררו סמכות תוצרת התרכיב אין חשש כלל לעשות הזריקות ואדרבה…
   ז"א : צריך לבדוק את תוצרת התרכיב!!! לדעת את הפרטים:
   אומנם ישנם חיסונים שמועילים אבל, ויש אבל גדול ישנם חיסונים שלא ניבדקו מספיק!! ומועילותם בספק וכן רמת הבטיחות שלהם היא עוד יותר בספק.
   אמא יקרה, כשאת קונה תרופה שמת לב בוודאי שמצורף לה דף עם תופעות לוואי ומתי לא להשתמש בתרופה.
   האם כשאת נותנת לילדך חיסון האם את מקבלת רשימה של תופעות לוואי (חוץ מחום והתנפחות המקום)?
   להדייעתכן ישנה רשימה כזאת במשרד הבריאת רק שמסיבות מסויימות שעלולות להשפיע על בחירתינו החיובית בחיסון, לא מפרסמים אותם.
   זהו נושא שהתעסקו בו רבות רופאים וחוקרים בעולם. אך מה לעשות שמי ששולט זה מי שכח הכסף בידיו קרי חברות התרופות והחיסונים שמגלגלות מלייארדים בשנה על חשבון הילדים היקרים שלנו.. והחשבונות שלהם וכן, גם של מישרד הבריאות הם לאו דווקא בריאותינו ובריאות ילדינו.
   רק לידע הכללי שלכם, בארה"ב התקבל כתקדים משפטי -שאוטיזם ניגרם מחיסון. לאחר שילדה שהתפתחה כרגיל וקיבלה את חיסון הMMR (חזרת,אדמת,חצבת) ולאחר החיסון החלה נסיגה בהתפתחותה והיא אובחנה כאוטיסטית. והוריה זכו במשפט!
   אינני שוללת את מתן החיסונים לגמרי. אך לאחר שחקרתי את הנושא הזה לעומק, מסקנתי היא שצריך לבדוק כל חיסון לגופו(כפי שגם הרבי מציין): מהי רמת המועילות שלו, רמת הבטיחת שלו, מה רמת ההחשפות למחלה זו כיום(ישנם מחלות שהוכחדו כמו האבעבועות השחורות) והאם תופעות הלוואי מהמחלה פוגעות יותר או פחות מתופעות הלוואי של החיסון.
   כיום בעידן האינטרנט יש לנו יותר אפשרות לדעת ולבדוק גם דברים שלא רוצים שנדע.
   ניתן לקבל מידע באתר "חסון" וכן ישנם ספרים בנושא החיסונים כמו: "האמת על החיסונים" .

   • שרה
    י׳ בתמוז ה׳תשע״ג (18/06/2013) בשעה 7:46

    שמת לב שהרבי מדבר על השנים הראשונות של החיסונים ומציין שמאז שהיו בעיות השתנו הדברים?
    שמת לב על מי הרבי סומך ומפנה לברר אצלו על החיסונים (רמז: לא על אתרים הזויים באינטרנט אלא על המערכת הרפואית הרישמית, הקונבנציונאלית – בלי קונספירציות של הסתרות למינהם).

    לידיעתך: כל קישור של אוטיזם עם החיסונים הופרך לגמרי על ידי כל גורם רציני. מדובר בשמועות אותם מפיצים שוב ושוב מתנגדי החיסונים -= כשאין להם שום אסמכתא רפואית – ואדרבא! כל המחקרים הוכיחו את ההיפך!

    בכל מקרה, לנו אין אלא דברי בן עמרם: לחסן, לסמוך על המערכת הבריאותית ושכולם יהיו בריאים.

    נ.ב. אם על חיסון מסויים רופא המשפחה (הקונבנציונלי) שלך מאשר לא לחסן – שיהיה לבריאות. רק שאת לא יכולה לסמוך לא על עצמך ולא על ה'אינטרנט' שבו רבה הפסולת על האוכל. גם מחלה ש'עברה' – יכולה לחזור, לא מעט בגלל כאלה שלא יתחסנו כי היא 'עברה'. הנה, תראי מה קורה עכשיו עם מחלת הפוליו.

  6. ציפי גרין
   ב׳ בתמוז ה׳תשע״ג (10/06/2013) בשעה 10:11

   יישר כח על הבאת דברי הרבי!
   לדעתי, יש להסיר מהאתר את הכתבה הנוגדת…

  7. רעיה
   א׳ בתמוז ה׳תשע״ג (09/06/2013) בשעה 23:46

   יישר כח!

   העיקר כבר הפחיד אותנו…. בדרך כלל כל הדברים האלטנטיביים המוגזמים הינם מופרחים בתכלית וגורמים נזקים! בדיוק כמו לידה בבית ושות'…

   • שרה
    ב׳ בתמוז ה׳תשע״ג (10/06/2013) בשעה 20:44

    דווקא לגבי לידה בבית – יש מענה שונה מהרבי שבעצם מאפשר את העניין.

   • ה.אריאל
    ד׳ בתמוז ה׳תשע״ג (12/06/2013) בשעה 19:59

    אינני יודעת לגבי הקשר בין אי מתן חיסונים, לבין לידה בבית.
    אבל לגבי לידת בית – מאחר והמערכת המיילדותית כה נוקשה, בעלת הגבלות וכללים (שחלקם מאחורי הקלעים והיולדות לא מודעות להם) – האופציה של לידת בית (בליווי מיילדת בית מוסמכת) ממש לא מופרכת, ובוודאי אינה גורמת נזקים. זה הוכח במחקרים.
    אחד היתרונות של לידת בית הוא שהמיילדת נמצאת עם היולדת כל הזמן, ולא מחלקת את זמנה בין 3-4-5 נשים.
    יתרון נוסף הוא, שבגלל האוירה הרגועה היולדת חשה הרבה פחות כאבים, וכתוצאה מכך הלידה מתקצרת, מה שמועיל לאם וגם לתינוק.
    מודעות היא דבר נדרש בימינו, דור הגאולה.
    יש אפשרות ללדת אחרת, בלידה רגועה, שמחה, זורמת, תוך תפילה, שירה וריקוד.
    יש גם אפשרות ללדת לידות נפלאות בבית הרפואה, רק צריך לבוא עם מודעות נכונה.
    הדור שלנו שונה, ויש לנו בחירה איך להתחבר למציאות – עם ראש גלותי או גאולתי.

  8. חיהלה
   א׳ בתמוז ה׳תשע״ג (09/06/2013) בשעה 22:48

   נכוןןןןןןןןןן!!!

  לכתוב תגובה

  עלייך להיות רשומה למערכת כדי לכתוב תגובה.