• 'משפיעה' הכיצד?

  הגדלה

  בפרשת דברים הרבי שליט"א דיבר על 'עשה לך רב' > בכתבה הבאה נראה מה עונה הרבי מה"מ על שאלות בנושא שכה יקר לו > בקשה נפשית. מאת: הני אלישביץ, עטרת חיה. לקריאה  

  כוחו של משפיע

  אפתח בסיפור שסיפר הרב אייזיק שווי ע"ה: "נתגלה פעם גידול בגופי, לא עלינו, וכשפניתי אל הרבי, נצטוויתי להתייעץ עם משפיעי. אולם, הלה לא ידע מה לומר בעניין, וכשדיווחתי על כך לרבי, נצטוויתי למנות משפיע אחר ולהתייעץ עימו. ביקשתי מהרה"ח ר' איצ'ה (יצחק) שפרינגר לשמש בתפקיד, וכשהסכים, שחתי לו אודות מחלתי והוראתו של הרבי. 'אין מחלה ואין ממה לדאוג!' פסק נחרצות. לתדהמתי העצומה, הוכיחו הצילומים את צדקת דבריו".

  באותו כיוון, אך באופן שונה לגמרי נוכל לראות בשיחתו של הרבי מלך המשיח1 המחדד את הצורך לשמוע ל"עשה לך רב" והתועלת בכך לעבודה הרוחנית של היהודי:

  "…יכולים למצוא מעין ודוגמה אצל כל אחד ואחד – כפי שידע איניש בנפשיה שבנוגע לעניינים מסוימים היה סבור תחילה שמצד הקדושה צריך להיות באופן כך וכך, ולכן, הרעיש עולמות וכו', ולאחרי כן, כשקיים את הוראת המשנה 'עשה לך רב', נוכח לדעת, להפתעתו, שלדעתו של הרב, אין זה מצד הקדושה כו', ומצד קבלת–עול (אף שלא הבין את דעת הרב, ולא עוד, אלא, שאינו בטוח בצדקת דבריו) – ביטל את דעתו, מכיוון שהרב שקיבל על עצמו, בהשגחה–פרטית, אמר לו כך וכך".

  הפלא ופלא: יהודי חסידי שפעל ועשה דברים, ובאופן של "רעש" – שומע מהמשפיע שלו הוראה להפסיק. הוא לא מבין למה ואפילו לא בטוח שהמשפיע שלו צודק – אבל בקבלת עול מקבל את דבריו, וברור לחלוטין מדברי הרבי מה"מ שזה היה בדיוק המעשה הנכון, כי בהשגחה פרטית – זה המשפיע שבחרת לך…

  והתייחסות נוספת לעניין ההשגחה הפרטית בבחירת המשפיעה והצורך לשמוע לה2:

  "הנה, מכיוון שמינה ו'עשה' לעצמו (בהשגחה פרטית) רב פלוני, בוודאי יהיה לו הרב למורה צדק ויפתור את כל ספקותיו, וגם יעזור לו ללכת בדרך הישרה, מכיוון שלא יסמוך על שיקול–דעתו האישית".

   

  עד כמה היא קובעת לי?

  מי שעדיין לא לגמרי ברור לה מה כוחה של המשפיעה, מוזמנת לקרוא את המילים הבאות3:

  "ובהדגשה – 'עשה לך רב', אשר, כל אחת מתיבות אלו היא בדיוק"…

  [לאחר שהרבי מה"מ מסביר ש"עשה" הוא להכריח את עצמו למנות לך "רב", ו"לך" משמעותו שגם לעצמך תעשה ולא רק תעורר אחרים לעשות, ההמשך הוא:]

  "'רב' – שיקבל את דבריו ויקיימם בפועל, כמו כל הוראה ופסק דין של רב".

  ואם חיפשת הסתייגות מהאמירה הנחרצת הזו, או שנראה לך שהמשפיעה שלך כבר "קטנה עלייך" אז הנה4:

  "לאחרי שקיים את הוראת המשנה 'עשה לך רב' – עליו לקיים את דבריו: אלא אם כן יגיע לדרגא כזו שיגדל יותר מן הרב… ואז, יצטרך לעשות לו רב גדול ממנו, וכן הלאה".

  ואיך שלא יהיה – מחובת השמיעה למשפיעה לא יצאנו…

  אבל לפעמים המצב הפוך: אני לא מרגישה מחוייבת/מסוגלת לעשות משהו. זו גם שאלה למשפיעה?

  והרבי עונה5:

  "מכיוון ש'אדם קרוב אצל עצמו' – מובן, שאינו יכול לסמוך על עצמו להיפטר ולא לעשות מאומה, באומרו, שאין זה שייך אליו. ולכן ילך וישאל אצל הרב אם עניין זה שייך אליו: אם הרב יענה שאין זה עניין השייך אליו – יוכל ללכת לישון, 'ושכבת וערבה שנתך'…ואם תהיה לו זכות שעניין זה שייך אליו – יעסוק בזה מתוך חיות ומרץ, וכאמור, באופן ד'כפליים לתושיה'".

   

  איך בוחרים משפיעה?

  המשפיעה צריכה להיות יותר ממני בתורה ומצוות. ומה יהיה אם אינני מוצאת משהו כזה?

  "ויש להוסיף, שגם מי שהוא גדול בתורה וביראת שמים כו', שקשה לו למצוא מי שגדול ממנו – הרי 'אף על פי שלא ימצא חכם גדול כמוהו יעשה משלמטה הימנו, כי אין אדם רואה בענייני עצמו העצה הצריכה לו כמו שיראה זולתו, וזהו עשה לך רב, אף שאינו ראוי' [לשון "המאירי"]6.

  חד וחלק: לא מצאת גדולה ממך? אין בעיה: תמני מישהי שפחות ממך, עדיין הדבר יקדם אותך.

  האם יש תנאים נוספים?

  מן הסתם כל אחת מעצמה תחפש גם אישה איתה היא תרגיש בנוח לדבר, וביטחון שהסודות שהופקדו בידה לא יצאו החוצה.

  אבל הנה עוד קריטריון:

  "וזהו, איפוא, סימן ההיכר היחיד של משפיע שניתן על ידי תורתנו… הרגשת הרצון להשפיע. ובאופן כזה שהרצון אינו נשאר ב'בוזים' (כיס המעיל), אלא שהרגשת הרצון פועלת"7.

  ובתחושה שלי ה'תרגום' של זה הוא – מישהי שבאמת רוצה לתת לך, לעזור ולהיות איתך, ולא תתן לך תחושה שהיא עושה לך טובה שחלק מזמנה היקר מוקדש לך…

   

  הוראות למשפיעה – עם תובנות למושפעת

  "לכל לראש, בנוגע לרבנים ומורי–הוראה בישראל (כולל בקשר ובשייכות לקיום ההוראה ד'עשה לך רב') – שלא להסתפק בכך שיודעים את פסק ההלכה ממה שלמדו בעבר, כי אם, שכאשר עומדים לתת פסק דין, עליהם לעבור עוד הפעם על המקורות בהלכה, באופן ש'אז ראה ויספרה גו", ורק לאחרי זה לפסוק הלכה למעשה"8.

  אם המשפיעה שלך שולחת אותך לרב מורה הוראה – אל תפגעי, זה דווקא סימן טוב. שאלות הלכתיות שואלים רב ולא משפיעה, ואפילו רבנים מתבקשים לעיין במקור שוב לפני פסיקת הלכה שאינה כה תדירה או שהיא מורכבת.

   

  ושאלות שאינה יודעת להשיב עליהן?

  – התשובה נמצאת בשיחה9, שבתחילתה נותן הרבי מה"מ שלושה סימנים מי מתאים להיות "עשה לך רב":

  מי שיש בו את שלושת הסימנים של "ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים", ממשיך הרבי מה"מ:

  "ישנם כאלו שחושבים שחייבים לענות על כל מה ששואלים אצלם, בין אם יודעים ובין אם לאו… וטענתם, שהאמירה ד'איני יודע' מהווה 'פגיעה' בכבוד הרבנות, כבוד התורה וכו'.

  ולכן, יש צורך להזהיר ולשלול שאין להתבייש לומר 'אינו יודע' – כפי שמצינו אפילו במשה רבינו ש'הודה ולא בוש כו"

  ועניין זה קשור גם עם מידת הרחמנות – שהרי צריך לרחם על הזולת שלא יכשל על ידו בהוראה שאינה אמיתית, כולל גם היפך הרחמנות על עצמו שלא יכשיל את הזולת".

  והפתרון שמביא שם הרבי מה"מ הוא – לך תלמד!

  זו הוראה עבורנו גם בתור משפיעות, אך גם כשבאים לבחור את המשפיעה:

  מישהי שתבדוק את התשובה הראויה כשצריך, ובעיקר – לא תפחד לומר "לא יודעת, אבדוק".

  ולסיום10:

  "בנוגע לתנועה דהשפעה – צריך המשפיע לדעת שהשפעתו אינה באופן ד'כחי ועוצם ידי' חס ושלום, כי אם, ממה שנותנים לו מלמעלה, ונמצא, שלאמיתתו של דבר הרי הוא בבחינת מקבל, ורק על ידי זה יכול לעסוק בהשפעה על הזולת".

   

  אני מסתדרת בלי משפיעה(?!)… 

  "ישנם החושבים שבנוגע לעניינים נמוכים יכולים הם בעצמם להבין ולהחליט, ובמילא אינם צריכים לשאול אודותם אצל 'רב'.

  המשנה אומרת 'עשה לך רב', כל יהודי צריך שיהיה לו רב – ואילו הם חושבים שהכוונה בזה היא בנוגע לעניינים נעלים, אבל כשמדובר אודות עניינים פשוטים, מאמין הוא בעצמו, ואינו זקוק להשפעה של רב. ביכולתו לפעול זאת לבדו.

  ואף שעובר משך זמן ועדיין עומד הוא באותו מצב הנמוך – אף־על־פי־כן חושב הוא שלא כדאי ללכת בשביל זה ל'רב'. הוא ימתין 'עד שיערה עליו רוח ממרום', עד שיתעורר ביראה כדבעי, ויתקן כל מה שצריך לתקן – בכוח עצמו".

  נשמע שמדובר כאן על מישהו בדרגה נמוכה ואפילו קצת נלעגת?

  לא בטוח. כולנו מדי פעם נגועות במידה הזו… כל כך נעים להודות בחסרונות? כל חיסרון אנחנו להוטות מיד לתקן אותו? מסתבר שלא. בשיחה הזו משווה הרבי מה"מ את קבלת עול מלך ישראל בכלל וההשפעה שלו ב'הקהל' בפרט למינוי "עשה לך רב", וממנו למדים כמה וכמה עניינים נוספים – מומלץ ביותר ללמוד את השיחה הנפלאה בשלימות!11.

  ובכל מקרה, בשיחת שבת פרשת דברים תשמ"ו אומר הרבי מה"מ את הביטוי המפורסם:

  "ולכן הצעתי ובקשתי – בבקשה נפשית (ועוד יותר מזה, אלא שאין בידי לעת עתה ביטוי מתאים יותר כו') – שיפרסמו את הדבר בכל מקום ומקום,

  בשמי או שלא בשמי, בהתאם להתועלת בנוגע לקיום הדבר –

  שכדאי ונכון ביותר, אשר, כל אחד ואחת מישראל, אנשים נשים וטף, יקיימו את הוראת המשנה 'עשה לך רב', ומזמן לזמן יבואו אליו כדי לעמוד ל'מבחן' בנוגע למעמדם ומצבם בעבודת ה',

  אשר על ידי זה יתווסף בוודאי ובוודאי אצל כל אחת ואחת מישראל בכל ענייני טוב וקדושה, הלוך ומוסיף ואור".

  אם נתבונן רגע לעומק בבקשה נגלה כמה דברים:

  הרבי מה"מ מתחנן אלינו למנות משפיעה,

  אנחנו אמורות גם לפרסם את זה – ולא רק אצל אנ"ש ("בשמי או שלא בשמי בהתאם להתועלת בנוגע לקיום העניין" מבטא בפשטות שגם כאלו שאם ישמעו שזו הוראת הרבי מליובאוויטש יסרבו להצעה זו – צריכים לדעת על משמעותה הפעילה של הוראת המשנה),

  ההוראה מופנית גם לילדים צעירים (באחת השיחות מצויין שאצל ילדים צעירים המשפיע/ה יהיו ההורים או המורים),

  צריך להיות בקשר עם המשפיעה באופן קבוע, ואף "להיבחן" אצלה – איך התקדמתי בעבודת ה' (מן הסתם לפחות בעניינים עליהם דיברנו),

  ומובטחת לנו בזה הוספה בהצלחת כל ענייני טוב וקדושה…

   

  זהירות, קלוגינקער! 

  (='חכמולוג', כינוי ליצר הרע)

  לפעמים נדמה שאנחנו ממש מתייחסות בשיא הרצינות להוראה הזו, ודווקא לכן, בסופו של דבר אין לנו משפיעה:

  "וכמו כן מובן שגם מי שהוא 'איש עמוק', שמתבונן ומתעמק בכל דבר כו', ויטען שצריך ריבוי זמן כדי להתבונן ולהתעמק מי הוא המתאים ביותר לעשותו לרב"

  אז הנה, יש מושג של "משפיעה זמנית" (וכמו שמשתמע גם מהסיפור הפותח את הכתבה, אם כי בהקשר שונה לגמרי):

  "- הרי, מכיוון שחבל על הזמן שעובר בינתיים ללא קיום ההוראה ד'עשה לך רב', כדאי ונכון שלכל לראש יעשה לו רב תיכף ומיד (ללא התבוננות והעמקה יתירה), באופן זמני בלבד, עד שימצא את הרב המתאים – לאחרי ריבוי ההתבוננות וההעמקה כו'".

  ועוד עצה של היצר12:

  "נוסף על עצם קיום ההוראה ד'עשה לך רב' – יש צורך להבהיר עוד עניין עיקרי:

  גם לאחרי שמקיים את הוראת המשנה 'עשה לך רב' – יכול להתערב ה'קלוגינקער' ולבוא ב'המצאה חדשה': לא כל דבר צריכים לשאול אצל הרב.

  הוראת המשנה היא – 'עשה לך רב', אבל, לא נאמרו במשנה אלו שאלות צריכים לשאול אצל הרב. …יש צורך, איפוא, להבהיר גם עניין זה, שכן, גם אם מפרשי המשנה אינם מבהירים זאת, הרי, ידע איניש בנפשיה שגם לאחרי שעושה לו רב, עומד ומתלבט אם לשאול אצל הרב אודות עניין פלוני, או לדחות את השאלה וכו'.

  ולכן מצוה גדולה מדרכי המוסר להדגיש את הצורך לשאול אצל הרב בנוגע לכל עניינו, ואדרבה: דין קדימה – לשאלה אודות העניינים שמונח אצלו שהנהגתו באופן של עקמימות, או באופן גרוע מזה כו'"…

  ואם המשפיעה שלי באמת לא מבינה בנושא מסויים או שדבריה גורמים לחיכוך בחיי הנישואין?

  נו, נשים קיבלו תשעה קבין של שיחה – דברי איתה על זה! משפיעה היא מישהי שיש לך שיח פתוח איתה ולא מישהי שאת מרגישה כלפיה יראת כבוד ברמה שמשתקת אותך…

   

  להתכונן לגאולה לפי הוראות המשפיעה

  בפרשת צו תשמ"ז ציין הרבי מה"מ שכדברי הרבי הריי"צ שאוחזים כבר בצחצוח הכפתורים, ולכן:

  "ובמילא, יש להוסיף עוד פעולה ועוד פעולה בעניין ד'יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים', על ידי זה שכל אחד ואחת עושה מביתו וד' אמותיו משכן ומקדש לו יתברך, על פי הוראת הרב, 'עשה לך רב' … והעיקר שעל ידי מעשינו ועבודתינו בעניינים האמורים, ועוד לפני זה, על ידי קבלת החלטות טובות – זוכים ל'קץ הימין' בפועל ובגלוי, שכן, 'כיון שהגיע הקץ לא עיכבן המקום כהרף עין', לא רק בקרוב ממש, אלא תיכף ומיד ממש, ממש".

   

  1) התוועדויות תשמ"ז, חלק ג', עמ' 235–216.

  2) שם, עמוד 410.

  3) התוועדויות תשמ"ז חלק א', עמ' 470.

  4) התוועדויות תשמ"ו ח"ד, עמ' 183 – בלתי מוגה.

  5) התוועדויות תשמ"ו חלק ד', עמ' 372.

  6) התוועדויות תשמ"ו, חלק ד'.

  7) התוועדויות תשמ"ז חלק א', עמ' 151.

  8) התוועדויות תשמ"ז חלק ב', עמ' 72.

  9) בהתוועדויות תשמ"ז חלק ג', עמ' 61.

  10) מהתוועדויות תשמ"ז חלק ג', עמ' 364.

  11) לקו"ש חלק כ"ד, עמ' 104 ואילך.

  12) התוועדויות תשמ"ז חלק א', עמ' 205 ואילך.

   

  באדיבות: מגזין עטרת חיה

  תגיות:

  כתבות נוספות שיעניינו אותך:

  לכתוב תגובה

  עלייך להיות רשומה למערכת כדי לכתוב תגובה.