• הלכות טלית קטן לילדים

  הגדלה

  לקט מהלכות טלית קטן לילדים. מאת: בית הוראה בראשות הרה"ג מאיר אהרון שליט"א • באדיבות מגזין 'עטרת חיה' לנשי ובנות חב"ד • ללקט המלא

  לקט מהלכות טלית קטן לילדים

  מאת: בית הוראה בראשות הרה"ג מאיר אהרון שליט"א*

  [הבהרה: המילה "טלית" מתייחסת לבגד, והמילה "ציצית" לחוטים].

  • נחתך חוט אחד בתוך שטח הקשרים והכריכות – הציצית פסולה1.

  • נחתך חוט אחד מהחוטים היוצאים מחוץ לקשרים, אפילו לא נשאר ממנו מאומה – הציצית כשרה;

  • נחתכו שני חוטים, אם נשאר באחד מהם אורך 4 ס"מ – כשרה, ואם לאו – פסולה. ואם שני חוטים אלו יוצאים מאותו צד של הקשר, וידוע לנו שקושר הציציות הקפיד לא לערב החוטים משני צידי הקשר, אזי גם אם אין באחד משניהם 4 ס"מ – הציצית כשרה, אבל אם לא ידוע לנו שהקושר הקפיד על כך – הציצית פסולה;

  • נחתכו שלושה חוטים, גם אם נשאר בהם יותר מ-4 ס"מ – הציצית פסולה2.

  • חוט שנפרם, החלק הפרום דינו כחתוך3.

  • אם נודע לילד שהטלית שהוא לבוש בה פסולה, או שנפסלה תוך כדי משחק – אם יש לו גנאי גדול לפושטה שם, ילך תיכף הבייתה ושם יסירנה ויחליפנה בכשרה4, ואם אין לו גנאי גדול – יפשטנה מייד5. גם אם אין לו אחרת כשרה – מכל מקום יפשוט מעליו את זו הפסולה6.

  • כשמגלים בשבת שהציצית פסולה ונמצאים ברשות הרבים במקום שאין עירוב – יש לעצור ולפשוט הציצית תיכף ולהשאירה שם, כי ציציות שאינן כשרות נחשבות 'משא' ואסור ללכת עימן ברשות הרבים7.

  • לפני שמברכים על הציצית בודקים שהחוטים כשרים, ומפרידים אותם זה מזה8, ואם יש צורך מהדקים את הקשר האחרון. בשבת אסור להדק את הקשר, לכן בשעת הפרדת החוטים יאחז את הקשר בידו השנייה כדי שלא יבוא להדקו9. הרבי אמר שבדיקת הציצית היא סגולה לבריאות השיניים, ואף הדגים את אופן הפרדת החוטים – מפרידים כל חוט וחוט בפני עצמו וסופרים בפה: 'אחד, שנים, שלושה, ארבעה' וכו'10.

  • את ברכת 'על מצות ציצית' אומרים בעמידה11. בשעת הברכה אוחזים את הציציות ביד12 – ימני ביד ימין ואיטר ביד שמאל13, ויש להביט אז בציציות14. אין לברך על הציצית אחר תחילת השקיעה15.

  • ב'חיידר' נוהגים כל הילדים לברך ביחד על הציצית, ומאחר ואנו מקפידים לישון עם הטלית – בכדי שהברכה לא תהיה לבטלה צריך שיהיו לילד שתי טליתות וכל בוקר יחליף טלית16. אם לא עשה כך, לא יברך בעצמו אלא ישמע את הברכה מחבר ויענה 'אמן'17.

  • על פי הסוד מצוה לישון עם הטלית-קטן, וכך נוהגים המדקדקים18.

  • יש להקפיד שהציציות תהיינה תמיד מחוץ לבגדים19. מלבד כאשר נכנסים לבית קברות או לתוך ארבע אמות של מת (כגון בלווייה), שאז יש להסתיר את הציציות בתוך הבגדים משום 'לועג לרש'20.

  • אין איסור ללבוש את הטלית-קטן ישירות על הגוף21, אך לכתחילה ראוי לא לעשות כן22.

  • חוט שנחתך מהציצית, המחמיר לא לזורקו לאשפה תבוא עליו ברכה, ובעל נפש יניח אותו ב'גניזה'23. כך כדאי לנהוג גם בטלית ישנה24.

  • ציציות כשרות ישנות שרוצים להחליף אותן בחדשות, אין לגזור או לחתוך אותן מן הטלית, אלא יש להתיר את הכריכות והקשרים, כדי לא לפסול ציצית כשרה בידיים25.

  • על פי הסוד אין לנשים ובנות ללבוש ציצית כלל26, לכן אם רוצות ללבוש לצורך הצגה וכדומה, תלבשנה דמוי-ציצית או ציצית פסולה.

  • מצות ציצית מזכירה לנו את כל המצוות27, ובגמרא כתוב שמי שזהיר בה זוכה ומשמשים אותו אלפיים ושמונה מאות עבדים לעתיד לבוא28.

                          

  1) סידור אדה"ז ד"ה אם נפסק.

  2) שוע"ר סי' יב ס"ב-ג. סידור אדה"ז ד"ה אם נפסק. ציצית הלכה למעשה עמ' רטז-ריז.

  3) סידור אדה"ז ד"ה אם נפסק.

  4) שוע"ר סי' יג ס"ד. משנ"ב שם סקט"ז.

  5) פסקי תשובות סי' יב אות ד.

  6) שוע"ר סי' ח סכ"ח.

  7) שוע"ר סי' יג ס"ב וס"ד.

  8) שוע"ר סי' ח סי"ב-יג.

  9) ציצית הלכה למעשה עמ' קכט – בשם הרבי.

  10) קובץ אהלי ליובאוויטש ח"ג עמ' 5-6. ובמעשה מלך עמ' 5 כתבו שהרבי עצמו נהג לספור בכל כנף פעמיים "אחד שנים שלושה ארבעה".

  11) שוע"ר סי' ח ס"ב.

  12) שוע"ר סי' ח ס"כ.

  13) דיני איטר פ"ד ס"א.

  14) שוע"ר סי' כד ס"ה.

  15) סידור אדה"ז ד"ה אין לברך.

  16) ציצית הלכה למעשה עמ' קלט.

  17) קצות השלחן סי' ז ס"ז.

  18) סידור אדה"ז ד"ה והמדקדקים.

  19) שוע"ר סי' ח סי"ח.

  20) שוע"ר סי' כג ס"ב וס"ד.

  21) שו"ת אור לציון ח"ב סי' כט.

  22) הלכה ברורה ח"א עמ' קסז.

  23) שוע"ר סי' כא ס"א.

  24) ראה ציצית הלכה למעשה עמ' רלז-ח.

  25) סידור אדה"ז ד"ה מותר.

  26) ציצית הלכה למעשה עמ' לו.

  27) שוע"ר סי' ח סי"ח.

  28) שבת לב, ב.

  תגיות:

  כתבות נוספות שיעניינו אותך:

  2 תגובות

  1. מרשמלו
   כ״ד בסיון ה׳תשע״ג (02/06/2013) בשעה 20:47

   מאיזה גיל צריכים ללבוש טלית קטן? מגיל 3 או קודם?

   • חיהלה
    כ״ה בסיון ה׳תשע״ג (03/06/2013) בשעה 20:15

    עדיף קודם כדי להרגיל את הילד במצוות

  לכתוב תגובה

  עלייך להיות רשומה למערכת כדי לכתוב תגובה.